Logo
spoločnosť pre životné prostredie

 
Obrazok
 

 

 

 

Copyright  ©  TECHNOL
1997-2009
aktualizované 15.05.2009

Odpady
Chemikalie
Cistenie
Zeleznice
Termicke_nastreky
Ekosol
Houghton_Levenit

ENVIRONMENTÁLNA

POLITIKA FIRMY 

Ing. Ondrej Lazoň - Technol je firma, pracujúca v oblasti nakladania s odpadmi s dlhoročnou tradíciou. V náväznosti na zavádzanie environmentálneho systému riadenia podľa normy ISO 14 001 do svojej činnosti sa vo vzťahu k systému ochrany životného prostredia zaväzuje sledovať nasledovné ciele:

1. Minimalizovať tvorbu odpadov, vznikajúcich pri prevádzke našej firmy.

2. Zmenšovať toxické vlastnosti nami upravovaných a zneškodňovaných odpadov.

3. Znižovať ekonomickú náročnosť na konečnú úpravu odpadu.

4. Orientovať sa na prevenciu znečisťovania zavádzanie ďaľších činností a technológií hlavne z oblasti bezodpadových technológií a neustále zlepšovať svoje činnosti.

5. Sústavne zvyšovať odborné schopnosti pracovníkov našej firmy.

6. Svojou činnosťou udávať trend a stanovovať úroveň, potrebnú dosahovať pre firmu našeho zamerania a veľkosti.

7. Neustále eliminovať možnosti vzniku vzniku mimoriadnych situácií.

8. Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy s cieľom poskytnúť informácie v potrebnom rozsahu vo vzťahu k činnosti našej firmy.

9. Zavádzať len také systémy a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia pracovníkov.

10. Ddodržiavať právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia, ktorým organizácia podlieha.

11. V prípade vzniku nežiadúcej situácie alebo predpokladu vzniku takejto situácie sa zaväzujeme postupovať v zmysle platnej legislatívy.

CiaraMapa
ODPADY
CHEMIKÁLIE
PRIEMYSELNÉ ČISTENIE
REKONŠTRUKCIE
POVLAKY
EKOSOL
HOUGHTON LEVENIT
KONTAKT
email