INFO: 0903 472 162

 


 

E N V I R O N M E N T Á L N A     P O L I T I K A     F I R M Y

Sme firma, pracujúca v oblasti nakladania s odpadmi s dlhoročnou tradíciou už viac ako 25 rokov. V náväznosti na zavádzanie environmentálneho systému riadenia podľa normy ISO 14 001 do svojej činnosti sa vo vzťahu k systému ochrany životného prostredia sledujeme nasledovné ciele:

1. Minimalizovať tvorbu odpadov, vznikajúcich pri prevádzke našej firmy.

2. Znižovať toxické vlastnosti nami upravovaných a zneškodňovaných odpadov.

3. Znižovať ekonomickú náročnosť na konečnú úpravu odpadu.

4. Orientovať sa na prevenciu znečisťovania zavádzanie ďaľších činností a technológií hlavne z oblasti bezodpadových technológií a neustále zlepšovať svoje činnosti.

5. Sústavne zvyšovať odborné schopnosti a zručnosti pracovníkov našej firmy.

6. Svojou činnosťou udávať trend a stanovovať úroveň, potrebnú dosahovať pre firmu našeho zamerania a veľkosti.

7. Neustále eliminovať možnosti vzniku vzniku mimoriadnych situácií.

8. Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy s cieľom poskytnúť informácie v potrebnom rozsahu vo vzťahu k činnosti našej firmy.

9. Zavádzať len také systémy a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu zdravia pracovníkov.

10. Ddodržiavať právne a iné požiadavky v oblasti životného prostredia, ktorým organizácia podlieha.

11. V prípade vzniku nežiadúcej situácie alebo predpokladu vzniku takejto situácie postupovať v zmysle platnej legislatívy.

 

 

 

 

 

 

ING. ONDREJ LAZOŇ TECHNOL, KUKUČÍNOVA 732/48, 972 12 NEDOŽERY - BREZANY, TEL: 0903 472 162, technol@technol.sk

 

 

 

 

 

   

Copyright  ©  TECHNOL  1997 - 2019   aktualizované   25.09.2019